International Recycling Tour 2022

Twee op de vijf Nederlanders recyclet drankblikjes buiten de deur

Twee op de vijf Nederlanders recyclet drankblikjes buiten de deur 2560 1707 LaurenaBE

International Recycling Tour 2023 start in Nederland tijdens Pride Utrecht

Twee op de vijf Nederlanders recyclet drankblikjes buitenshuis. Dit blijkt uit onderzoek van Every Can Counts (mei 2023), het Europese Initiatief dat inspireert en aanzet tot het recyclen van drankblikjes. Dit is een positieve toename ten opzichte van een jaar eerder. Toen gaf slechts 23 procent van de Nederlanders aan buiten de deur blikjes te recyclen. Het lijkt er dan ook op dat het statiegeld op blik al effect heeft. Toch laten de resultaten zien dat er nog steeds ruimte is voor verbetering. Reden te meer voor Every Can Counts (ECC) om het recyclen van drankblikjes ‘on-the-go’ extra onder de aandacht te brengen door middel van hun jaarlijkse internationale bewustwordingscampagne ‘International Reycling Tour’.

On-the-go recyclen

Op straat, onderweg, op openbare plekken en tijdens festivals en evenementen (zoals Koningsdag, Bevrijdingsfestival en Pride) – we nuttigen massaal drankjes uit blik wanneer we buitenshuis zijn. Maar laten dit nu juist ook de plekken zijn waar men het lastig vindt om de lege drankblikjes te recyclen en waar inleverpunten voor drankblikjes nog schaars zijn. Vooral bij festivals en grote evenementen (36 procent), maar ook in openbare ruimtes zoals een park en op straat (35 procent), komt dit het vaakst voor. Ruim 60 procent van de Nederlanders pleit dan ook dat er buiten de deur meer punten moeten komen voor het recyclen en inleveren van drankblikjes.

“Met de introductie van het statiegeld op drankblikjes is een stap in de goede richting gezet, maar als het gaat om blikjes die onderweg, op openbare plaatsen, tijdens festivals en sportevenementen worden gebruikt kunnen we echt nog het verschil maken. Dit blijkt ook uit het onderzoek. Ruim de helft van de Nederlanders gaf aan weleens een drankblikje achter te laten op de plek waar ze het consumeren. Deze bevindingen zijn een belangrijk signaal dat er nog werk aan de winkel is op het gebied van bewustwording en gedragsverandering. Maar ook dat er meer goede recycling- en inzameloplossingen voor buitenshuis moeten komen.”

David Van Heuverswyn, directeur van Every Can Counts Europe

Eindeloos recyclebaar 

Aluminium blik is één van de meest populaire verpakkingsmaterialen voor drankjes ter wereld en dat is niet voor niets. Aluminium drankblikjes hebben veel duurzame eigenschappen. Uit het onderzoek van ECC (2023) blijkt dat een groot deel van de Nederlanders nog niet bewust is van de duurzaamheid van aluminium blikjes. Slechts 15 procent van de Nederlanders verkoos aluminium blik boven plastic, glas en karton als het aankomt op duurzame verpakkingsmateriaal.

Wist je bijvoorbeeld dat…

  • een gerecycled drankblikje in slechts 60 dagen weer als nieuw drankblikje in de schappen kan liggen;
  • door nieuwe aluminium drankblikjes te produceren uit gerecyclede blikjes, in plaats van ‘nieuw’ primair aluminium, er tot wel 95 procent minder energie verbruikt wordt en net zo veel minder schadelijke uitstoot gegenereerd; 
  • de ecologische voetprint van aluminium kleiner wordt wanneer er meer aluminium blikjes gerecycled worden.

International Recycling Tour

Om Nederlanders bewuster te maken van en te inspireren tot het recyclen van gebruikte drankblikjes buitenshuis en on-the-go, organiseert ECC voor het derde jaar op rij een recycling- ‘awareness’- programma ‘International Recycling Tour’. Deze bewustwordingscampagne vindt tegelijkertijd plaats op achttien verschillende plekken in zestien verschillende landen: België, Brazilië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Montenegro, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Servië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Door middel van ludieke acties en activiteiten wordt de boodschap rondom drankblikjes onder de aandacht gebracht.

Op zaterdag 3 juni trapt Every Can Counts in Nederland de International Recycling Tour 2023 af tijdens Pride Utrecht. Een team van ambassadeurs en influencers zal de feestende bezoekers tijdens deze feestelijke dag helpen om hun gebruikte aluminium drankblikjes te recyclen en hen bewust maken van het ‘on-the-go’ recyclen en het statiegeldsysteem.

“Pride Utrecht is een vrolijke, kleurrijke dag. Juist tijdens dit soort dagen willen wij mensen bewust maken en helpen om hun drankblikjes te recyclen. Het ‘on-the-go’ recyclen is een kwestie van gewoonte en Pride Utrecht is de ideale gelegenheid om deze gewoonte op een feestelijke manier te starten!”

David van Heuverswyn, directeur Every Can Counts Europe

Over het onderzoek

In opdracht van Every Can Counts heeft de online marktonderzoekstool Factsnapp onder een representatieve consumentenpanel onderzoek gedaan naar het recyclegedrag van Nederlands als het aankomt op drankblikjes. Aan het onderzoek hebben 500 respondenten meegedaan. Het onderzoek vond in mei 2023 plaats. 

#IRT2022: Een recycling tour die de wereld samen brengt!

#IRT2022: Een recycling tour die de wereld samen brengt! 2560 1440 adminEirini

De International Recycling Tour, gehouden op Wereldmilieudag, is een vrolijk initiatief van Every Can Counts dat tot doel heeft het belang van het recyclen van blikjes in 17 landen en 24 steden uit te dragen.

Gesterkt door de succesvolle resultaten van de campagne van vorig jaar, die meer dan vier miljoen mensen in heel Europa bereikte, begon Every Can Counts deze zomer aan een nog ambitieuzere campagne. Dit jaar konden Brazilië en Colombia aan de lijst van landen toegevoegd worden. De International Recycling Tour 2022 een inspirerend project dat het recyclen van blikjes combineert met milieubewustzijn en leuke activiteiten. Ambassadeurs die kleurrijke recyclingrugzakken droegen, maakten contact met duizenden mensen en inspireerden hen om hun drankblikjes in de juiste prullenbak te deponeren.

Vrijwilligers van Every Can Counts werden gespot in 24 steden op iconische locaties zoals de Eiffeltoren in Parijs en Copacabana in Rio. De tour kwam overal; van het grootste picknick- en zwemgebied van Servië, Ada Ciganlija, tot de parken Portheimka in Praag en het Vondelpark in Amsterdam, en van de Triomfboog van Boekarest tot Florence, en tot de zandstranden van Kreta. De nu al beroemde Pixelcan werd een showstopper in alle steden waar hij verscheen. Ook was op verschillende plaatsen de iconische #EveryCanCounts Rainbow te zien, gemaakt van meer dan 2500 gerecyclede blikjes, die meteen een Instagram-hit werd. En dan waren er nog de interactieve spelletjes en wedstrijden, samen met dansers, dj’s en entertainers om de buzz te vergroten.

De onmisbare partnerschappen met lokale autoriteiten, milieubewuste influencers en populaire drankmerken waren een groot deel van de recyclingactiviteiten, die de hele zomer zullen doorgaan op verschillende locaties waar het Every Can Counts-programma actief is.

Bekijk de hoogtepunten 👇

Maar dit is meer dan een recyclingtour

Een gemeenschappelijk punt van zorg dat werd benadrukt door de mensen die met de recyclingambassadeurs contact hadden, was de bescherming van het milieu. En hoewel recycling erg belangrijk is, kunnen er meer dingen worden gedaan om dit doel te bereiken. Dit werd verder aangetoond door een onderzoek uitgevoerd in 14 Europese landen door het LUCID-onderzoeksbureau in samenwerking met Every Can Counts. Uit het onderzoek bleek dat maar liefst 9 van de 10 Europeanen zouden willen dat bedrijven de recycleerbaarheid van hun drankverpakkingen verbeteren.

87% van de Europeanen vindt dat bedrijven alleen verpakkingsmateriaal moeten gebruiken dat oneindig recyclebaar is.

Hoewel individuele verantwoordelijkheid erg belangrijk is, zei 87% van de respondenten dat bedrijven alleen verpakkingen mogen gebruiken die oneindig recyclebaar zijn. Iets minder dan 7 op de 10 vindt dat consumenten verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de verpakking die ze kopen. Gevraagd naar noodzakelijke initiatieven om het milieu te beschermen, gaf 69% van de mensen prioriteit aan het verminderen van afval, 63% moedigde individuen aan om meer te recyclen, gevolgd door initiatieven voor het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie en het ontmoedigen van bedrijven (via belasting of anderszins) van producten gebruiken die het milieu schaden.

Maar recycling is een uitdaging en consumenten zouden graag meer ondersteuning willen. Van de meer dan 12.800 geïnterviewde mensen recyclet slechts 52% altijd hun blikjes wanneer ze thuis zijn, en het recyclingpercentage daalt nog verder wanneer ze buitenshuis zijn, waarbij slechts 33% van de Europeanen hun blikjes in de recyclingbakken plaatst wanneer ze op het werk zijn, en 30% als je onderweg bent.. 

“Ondanks de uitdagingen die in ons onderzoek naar voren kwamen, geven de warme en gepassioneerde reacties die onze recyclingambassadeurs tijdens onze campagne ondervonden, ons het optimisme en de vastberadenheid om de International Recycling Tour groter en beter te maken! Laten we in de tussentijd #KeepTheCycleGoing in de praktijk br door je lege drankblikjes altijd in de juiste bak te deponeren!” zegt David Van Heuverswyn, directeur van Every Can Counts Europe.

Bekijk het volledige rapport hier (in Engels).

#IRT2022: A recycling tour to unite the world!

#IRT2022: A recycling tour to unite the world! 1903 570 adminEirini

Launched on World Environment Day, the International Recycling Tour is an upbeat initiative by Every Can Counts that aims to communicate the importance of drink cans recycling in 17 countries and 24 cities.

Empowered by the successful results of last year’s ‘on the go’ recycling campaign, which reached over four million people across Europe, Every Can Counts kicked off an even more ambitious campaign this summer. 

Adding Brazil and Colombia to its roster of countries, the International Recycling Tour 2022 is an inspiring project that combines drink can recycling with environmental awareness and fun activities. With ambassadors carrying colourful recycling backpacks, the tour connected with thousands of people during World Environment Day, celebrating public spaces and inspiring people to put their drink cans in the right bin.

Volunteers for Every Can Counts were spotted in 24 cities in iconic locations such as the Eiffel Tower in Paris and Copacabana in Rio, and various vibrant and imaginative installations and activities left their mark on the public. There was something for everyone; from Serbia’s biggest picnic and swimming area Ada Ciganlija to the evergreen parks Portheimka in Prague and Vondelpark in Amsterdam, and from Bucharest’s Arch of Triumph to Florence, and to Crete’s sandy beaches, little spectacles greeted cheerful guests. The now famous Pixelcan became a showstopper in all the cities it appeared, with a notable appearance by a Jubilee-themed version in the UK. Also, on display in various places was the iconic #EveryCanCounts Rainbow, created from over 2,500 recycled cans, which became an instant Instagram hit. And then there were the interactive games and competitions, along with dancers, DJs and entertainers to add to the buzz.

The indispensable partnerships with local authorities, eco-conscious influencers and popular drink brands were a big part of the recycling activities, which will continue throughout summer in different locations where the Every Can Counts programme operates.

Watch the highlights 👇

But this is more than a recycling tour

A common concern highlighted by the citizens who interacted with the recycling ambassadors was the protection of the environment. And while recycling is very important, more things can be done to advance this goal. This was further demonstrated by a survey conducted in 14 European countries by the LUCID polling agency in association with Every Can Counts. The survey found that a staggering 9 out of 10 Europeans would like companies to improve the recyclability of their drink packaging. 

87% of Europeans think that companies should only use packaging that is infinitely recyclable

At the same time, while individual responsibility is very important, 87% of respondents said that companies should only use packaging that is infinitely recyclable, while 89% believe that companies should be held responsible for the packaging they select, and should only use fully recyclable packaging. Less than 7 out of 10 believe consumers should be held responsible for the packaging they buy. When asked about necessary initiatives to protect the environment, 69% of people prioritised reducing waste, 63% encouraging individuals to recycle more, followed by initiatives around reversing habitat loss, replacing fossil fuels with renewable energy and discouraging companies (through taxation or otherwise) from using products that damage the environment. 

But recycling is challenging, and consumers would like more support. Amongst the more than 12,800 people interviewed, only 52% always recycle their drink cans when at home, and recycling rates drop even further when out of the home, with only 33% of Europeans placing their drink cans in recycling bins when at work, and 30% when out and about. 

“Despite the challenges highlighted in our survey, the warm and passionate response that our recycling ambassadors encountered during our campaign gives us the optimism and the determination to make the International Recycling Tour bigger and better! In the meantime, let’s #KeepTheCycleGoing by always putting your empty drink cans in the right bin!” says David Van Heuverswyn, Director of Every Can Counts Europe.

See full report here.

3 Tage im Zeichen des Umweltschutzes: Jede Dose zählt animiert Menschen in Wien und Graz zum Dosenrecycling

3 Tage im Zeichen des Umweltschutzes: Jede Dose zählt animiert Menschen in Wien und Graz zum Dosenrecycling 2560 1440 TallianAT

Anlässlich des Weltumwelttags am Sonntag, 5. Juni, waren die Teams von Jede Dose zählt in Wien und Graz unterwegs, um Menschen über Dosenrecycling aufzuklären und zu animieren, ihre leeren Getränkedosen nicht nur im eigenen Zuhause, sondern auch on-the-go richtig zu entsorgen. Die Aktion fand im Rahmen der International Recycling Tour 2022 der Dachorganisation Every Can Counts statt – bei der am Wochenende Aktionen in 15 Ländern Europas sowie in Brasilien und Kolumbien stattgefunden haben.

Getränkedosen können nahezu unendlich oft wiederverwertet werden, sofern sie im richtigen Recyclingbehälter landen. Laut einer aktuellen Umfrage von Every Can Counts in 14 europäischen Ländern klappt das zuhause bereits sehr gut – 52 % geben an, ihre leeren Dosen immer vom Restmüll zu trennen, 19 % immerhin oft – unterwegs gibt es allerdings noch Aufholbedarf. Nur 30 Prozent der Europäer*innen achten hier immer auf die richtige Entsorgung, 21 % kaum oder nie. Die Gründe sind verschieden – viele beklagen fehlende Recyclingbehälter auf öffentlichen Plätzen und auch das Unwissen über Recycling ist in der Bevölkerung groß. Die Mehrheit der rund 12.800 befragten Personen gibt an, nicht zu wissen, wie viele Wertstoffe recycelt werden können bzw. tatsächlich recycelt werden und was mit dem eigenen Müll passiert, wenn er das Haus verlässt. In Österreich sieht die Lage etwas besser aus: 45 % geben an, auch unterwegs immer einen Recyclingbehälter für ihre leere Dose aufzusuchen.

Recycling kann auch Spaß machen

Every Can Counts hat daher bereits im Vorjahr eine große Recyclingtour ins Leben gerufen, um Menschen aufzuklären und zum Recycling zu animieren – nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit Gamification und positiver Verstärkung. Heuer fand die Tour erneut am Wochenende des Weltumwelttages statt und machte sogar in noch mehr Ländern Halt. Insgesamt 17 Länder, darunter auch Österreich, machten bei der „Every Can Counts International Recycling Tour 2022“ mit. Mit Rucksackteams, Mitmachstationen, Umfragen oder Kunstinstallationen wie dem Pixelata hat die Initiative rund um den Globus für Aufmerksamkeit gesorgt.

In Österreich waren die Jede Dose zählt Teams im Prater, am Donaukanal, am Maria-Theresien-Platz, im MuseumsQuartier, im Burggarten sowie an der Grazer Murpromenade unterwegs und haben auch mit bunten Recyclingmessages auf Sammelbehälter und die Wichtigkeit von Recycling hingewiesen.

Zur Studie

Im März und April 2022 wurden insgesamt 12.802 Personen in 14 europäischen Ländern – Belgien, Serbien, Österreich, Ungarn, Griechenland, Rumänien, Polen, Tschechien, Irland, Holland, UK, Spanien, Italien und Frankreich – online vom Marktforschungsinstitut LUCID im Auftrag von Every Can Counts befragt. In Österreich wurden 800 Personen befragt.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2022: Το Κάθε Κουτί Μετράει διοργανώνει διεθνή καμπάνια ανακύκλωσης και δημοσιεύει νέα έρευνα για το περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2022: Το Κάθε Κουτί Μετράει διοργανώνει διεθνή καμπάνια ανακύκλωσης και δημοσιεύει νέα έρευνα για το περιβάλλον 1903 573 Matina Zavoudaki

Μετά την περσινή επιτυχημένη καμπάνια ευαισθητοποίησης, το δημοφιλές πρόγραμμα ανακύκλωσης επιστρέφει ακόμη πιο δυνατά με το International Recycling Tour 2022, που ταξιδεύει πλέον και εκτός Ευρώπης. Ταυτόχρονα, οι πολίτες ζητούν από τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση για το περιβάλλον σύμφωνα με νέα πανευρωπαϊκή έρευνα. 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η εκστρατεία ανακύκλωσης εκτός σπιτιού του Κάθε Κουτί Μετράει (Every Can Counts) επιστρέφει, μεγαλύτερη και πιο δυναμική! 

Η περσινή ενθουσιώδης υποδοχή των αγοριών και των κοριτσιών που παρακινούσαν τους πολίτες να ανακυκλώσουν τα άδεια κουτάκια αλουμινίου στα μεγάλα καταπράσινα σακίδιά τους, έδωσε το έναυσμα στο πρόγραμμα να επεκτείνει τη δράση του και εκτός Ευρώπης. Έτσι, φέτος προστίθενται η Βραζιλία και η Κολομβία στην περιοδεία!

Αν προέκυψε ένα βασικό συμπέρασμα από τo Recycling Tour 2021, αυτό είναι: Οι άνθρωποι νοιάζονται για το περιβάλλον περισσότερο από ποτέ και θέλουν να συμμετέχουν πιο ενεργά στην ανακύκλωση. Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος λοιπόν αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να κάνουν μικρές, αλλά σημαντικές, αλλαγές στις συνήθειές τους με στόχο έναν πιο βιώσιμο πλανήτη. 

Περισσότεροι από 100 backpackers θα επισκεφτούν πάρκα, πλατείες και παραλίες για να υπενθυμίσουν στους πολίτες να διατηρούν τους δημόσιους χώρους καθαρούς και να τους βοηθήσουν να ανακυκλώσουν τα κουτιά αλουμινίου, όπου κι αν βρίσκονται. Οι χώρες που θα συμμετέχουν στη φετινή καμπάνια είναι: Αυστρία, Βραζιλία, Κολομβία, Τσεχία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην Ελλάδα οι πρεσβευτές της ανακύκλωσης θα δώσουν το «παρών» στην παραλία της Θεσσαλονίκης με αφετηρία τις διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου, αλλά και στο Ηράκλειο Κρήτης όπου θα τοποθετηθεί ένας γιγάντιος κάδος ανακύκλωσης σε σχήμα καρδιάς στον Καράβολα. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 3 Ιουνίου και κορυφώνονται την Κυριακή 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 

Στον χάρτη του International Recycling Tour μπαίνει φέτος και η Χαλκίδα, όπου η δράση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Elval, Τομέας Έλασης Αλουμινίου της ElvalHalcor, με μια μεγάλη γιορτή ανακύκλωσης να διοργανώνεται στο Στρογγυλό την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο, οι backpackers θα μεταφερθούν στην παραλία Αλυκές για να ανακυκλώσουν μαζί με τους λουόμενους και να τους ενημερώσουν για τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας. Η καμπάνια πραγματοποιείται με την υποστήριξη των δήμων Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Χαλκίδας, αντίστοιχα.

Πανευρωπαϊκή έρευνα: Οι Έλληνες ζητούν από τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των συσκευασιών τους

Πέρα από τις δράσεις, το πρόγραμμα συνεργάστηκε και με την εταιρεία δημοσκοπήσεων LUCID για να καταγράψει τις απόψεις πολιτών από 14 ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με το περιβάλλον. Το βασικότερο εύρημα; Για τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανακύκλωση είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, αλλά δεν γίνονται αρκετά για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων.

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν περισσότερες πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος (91%), με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να είναι 94%.

Παρόλο που υπάρχει η αίσθηση της ατομικής ευθύνης, το βάρος πέφτει πρωτίστως στις επιχειρήσεις για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των συσκευασιών τους. Το 87% των Ευρωπαίων ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο συσκευασίες που ανακυκλώνονται αμέτρητες φορές, με το οποίο συμφωνεί και το 91% των Ελλήνων. 

Τώρα, στη χώρα μας, το 90% πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τις συσκευασίες που επιλέγουν και να χρησιμοποιούν μόνο πλήρως ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Συγκριτικά, περίπου 7 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τις συσκευασίες που αγοράζουν.

 “Τα κουτιά αλουμινίου ανακυκλώνονται αμέτρητες φορές. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της καμπάνιας μας και γι’ αυτό εργαζόμαστε καθημερινά ώστε να εμπνεύσουμε τους πολίτες να αλλάξουν συνήθειες και να φτάσουμε στο 100% της ανακύκλωσης στην Ευρώπη και όχι μόνο. Ο φιλόδοξος αυτός στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας – καταναλωτές, επιχειρήσεις, τοπικές αρχές και κοινότητες”, λέει η Ειρήνη Τοπουζίδου, υπεύθυνη του Κάθε Κουτί Μετράει στην Ελλάδα.

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα είναι ότι ανάμεσα σε περισσότερους από 12,800 Ευρωπαίους πολίτες που ρωτήθηκαν, μόνο το 52% ανακυκλώνει τα κουτιά αλουμινίου όταν βρίσκεται στο σπίτι, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό είναι μόλις 46%. Τα ποσοστά ανακύκλωσης μειώνονται δραματικά όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού, με μόλις το 29% των Ελλήνων να ανακυκλώνει τα κουτιά αλουμινίου όταν βρίσκεται στη δουλειά και 25% όταν είναι σε υπαίθριους δημόσιους χώρους. 

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι πολίτες ζητούν καλύτερη εκπαίδευση και υποδομές ανακύκλωσης. Πιο συγκεκριμένα, το 58% των Ελλήνων είναι υπέρ της εφαρμογής ενός συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης, ενώ το 57% ζητά περισσότερους κάδους ανακύκλωσης σε δημόσιους χώρους.

Δείτε εδώ τα αναλυτικά στοιχεία της έρευνας.