Berkes Csaba

igazgató | Returmatic Kft.


+36 30 948 8731

csaba.berkes@returmatic.hu

1174 Bp., Orgoványi utca 4.

www.returmatic.hu

10 grafit

játékszabály

„MINDEN DOBOZ VISSZAJÁR – 10 GRAFIT”
NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „MINDEN DOBOZ VISSZAJÁR – CARSPOTTING” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője: Returpack kft. (Székhely: 6321 Újsolt, Rákóczi u. 9; cégjegyzékszám: 03-09-126193) (a továbbiakban: „Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, olyan 14. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki egyrészről nem esik a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe („Játékos” vagy „Résztvevő”), másrészről, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

(a) a Minden Doboz Visszajár Facebook (@mindendobozvisszajar) oldalán közzétett posztokhoz kommentként válaszol a posztban feltett kérdésre és beküldi a posztban leírt feltételeknek megfelelő olvasható  alubón fotóját.

(b) valamint a hozzászólásával elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és nyertes pályázat esetén hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (teljes név, e-mail cím) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).

2.2. A Játékból ki vannak zárva a Returpack Kft. munkavállalói és e személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.3. A Játékosok a publikusan megosztott posztjuk, így a Facebook profiljuk alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső eseményekért, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása stb.) Szervezőt nem terheli.

2.4. Azok a megosztások, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.5. Szervező kizárólag azokat a publikus megosztásokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját, személyes Facebook profiljukról küldenek be a Játék időtartama alatt (2021. október 15. 00:00 – 2021. december.24. 23:59). Amennyiben a Játékos nem saját Facebook profilját veszi igénybe, a Játékkal kapcsolatos profilhasználat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.6. A poszthoz való hozzászólásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, hálózati leterheltség, hálózati torlódás, lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8. A Játékból – a Szervező egyoldalú, indokolás nélküli döntése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021. október 15. 00:00 – 2021. december 24. 23:59 óráig tart.

4. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYEREMÉNY

4.1. Szervező a Játék időtartama alatt összesen 10 posztot tesz fel a Minden Doboz Visszajár Facebook oldalán, amiben arra kéri a játékosokat, hogy a posztokhoz kommentben küldjék el a posztban meghatározott alumínium doboz visszaváltó automatában visszaváltott aludobozaikért kapott alubón olvasható képét a posztban meghatározott időszakban. A játékosok ezekkel a kommenteléssel vehetnek részt a játékban.

4.2. Szervező az összes addig beérkezett érvényes és helyes pályázatot beküldő Játékosok közül 5 (öt) nyertest választ ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, 2021. december 27-én 12:00-kor. A játékban részt vevő profilok posztonként csak egyszer szerepelnek a sorsolásban.  Szervező összesen 5 (öt) tartaléknyertes pályázatot választ ki. A tartaléknyertes a sorsolás sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül; ide értve az 5.1. pontban megjelölt esetet, miszerint a nyertes Játékos az értesítést a megadott 48 órán belül nem igazolja vissza, illetve az 5.2. pontban meghatározott esetet is. Fontos, hogy csak olyan profilok között lehetséges a sorsolás, amelyeken a sorsolás időpontjában publikusan elérhető.

4.3. Nyeremények:

Az öt nyertes mindegyike egy személyes Merényi Dániel rajzot kap. Az öt nyertes öt különbözőt. 
A szervező fenntartja a nyereményváltoztatás jogát.

5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1 A Szervező a 4.2 pontban írt sorsolást követően haladéktalanul értesíti a nyerteseket a nyereményjáték posztok alatt komment formájában. A nyertes Játékos köteles az Értesítést 48 órán belül visszaigazolni válasz üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2 A Nyereményt a Szervező személyesen adja át, vagy postai úton juttatja el a nyertes Játékos részére, a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott postacímre. Szervező a Nyeremény elküldését kétszer kíséreli meg, az Értesítés Játékos általi visszaigazolásától számított 90 munkanapon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 14. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azzal a kikötéssel, hogy e kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatására Játékos köteles. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén Szervező mentesül a fenti kötelezettsége alól. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza a Returpack Korlátolt Felelősségű Társaság által a „MINDEN DOBOZ VISSZAJÁR – 10 GRAFIT” elnevezésű nyereményjátékkal (a továbbiakban: „Játék”) összefüggő adatkezelési szabályokat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 EU általános adatvédelmi rendelete (“Adatvédelmi Rendelet”), valamint az egyéb hatályos adatvédelmi szabályok alapján.

7.1 Adatkezelő és adatfeldolgozó

A Returpack Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6321 Újsolt, Rákóczi utca 9.; cégjegyzékszám: 03-09-126193; adószám: 13760601203.), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a Játékot a Facebook felületén bonyolítja le.

A Játék lebonyolításával és végrehajtásával összefüggő adatkezelési tevékenységet az Adatkezelő látja el.

Tekintettel arra, hogy Játék a Facebook oldalon kerül lebonyolításra, így Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) is adatkezelőnek minősül. Továbbá a Facebook Ireland Ltd. az Adatkezelő rajongói oldalát meglátogató személyek számítógépén vagy más eszközén cookiekat helyez el az Adatkezelő részére statisztikák készítése, valamint a Facebook hirdetési rendszerének javítása céljából. A Facebook Ireland Ltd. adatkezelési tevekénységével összefüggő adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

A Játék során végzett adatkezelési tevékenység az Adatkezelő érdekében történik, és a Játékosok által megadott személyes adatokat az Adatkezelő illetve az Adatfeldolgozók gyűjtik és nem a Facebook Ireland Ltd.

7.1.1 Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a Játékos előzetes hozzájárulásán alapszik. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak megadásának napján még nem töltötte be 14. életévét, úgy a Játékos személyes adatainak kezelését a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorlónak kell engedélyeznie vagy ahhoz az engedélyt megadnia. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő, valamint az Adatfeldolgozók a Játékosok által megadott személyes adatokat a Játék lebonyolítása érdekében kezeli.
A Játék lebonyolítása során az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célból kezeli:
– adminisztráció;
– kapcsolattartás;
– jogi kötelezettség teljesítése;
– nyeremények átadása;
– nyertes Játékos esetén az Adatkezelő a nyertes nevét a Minden Doboz Visszajár Facebook oldalán nyilvánosságra hozhatják.
Az Adatkezelő a Játékosok személyes adatait a Játék lebonyolítása során kezeli, majd az adatkezelési cél megszűnését követően, de legkésőbb a Játék befejezésétől számított 5 év elteltével a Játékosok személyes adatait törli.

7.1.2 Személyes adatok

A Játékosok a Játék során a Facebook profiljuk alapján kerülnek azonosításra. Így a kezelt személyes adatok köre: teljes név vagy a Facebook a Játékos neve, valamint Facebook profilképe.
A nyertes Játékosok alábbi személyes adatait kezeli az Adatkezelő: teljes név és a Facebook-on a Játékos neve, valamint, lakcíme és egyéb, a nyeremény átadásához szükséges adata (postázási cím, telefonszám). A nyertes Játékosok alábbi személyes adatait kezeli az Adatkezelő: teljes név és a Facebook-on a Játékos neve, valamint Facebook profilképe, lakcíme és egyéb, a nyeremény átadásához szükséges adata (postázási cím, telefonszám).

7.2 A Játékos személyes adatkezeléssel összefüggő jogai

7.2.1 Tájékoztatáshoz való jog: Adatkezelő az Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján a Játékos kérelmére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e vagy sem, valamint többek között az adatkezelés céljáról, a személyes adatok kategóriáiról, a tárolás tervezett időtartalmáról, valamint a Játékos jogairól.

7.2.2 Helyesbítéshez való jog: a Játékos kérheti az Adatkezelőtől, hogy helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a hiányok kiegészítését.

7.2.3 Hozzájárulás visszavonása: amennyiben a Játékos személyes adatainak a kezelése a Játékos előzetes hozzájárulásán alapszik, úgy a Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

7.2.4 Törléshez való jog: a Játékos kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– a Játékos visszavonja a személyes adatkezeléshez megadott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– a Játékos az Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Játékos a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
– a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

7.2.5 Korlátozáshoz való jog: a Játékos kérheti az Adatkezelőtől, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését, különösen az alábbi 7.2.6 pontban meghatározott esetekben.

7.2.6 A Játékos az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak korlátozását az alábbi esetekben kérheti:
– a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes és a Játékos ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Adatkezelő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.2.7 Amennyiben a Játékos személyes adatainak kezelése korlátozás alá esik, úgy a személyes adatok a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulásával vagy a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.2.8 Adathordozhatósághoz való jog: a Játékos az adathordozhatósághoz való jog keretében kérheti az Adatkezelőtől, hogy a Játékos által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és az általa kezelt és rá vonatkozó személyes adatokat bocsássa rendelkezésére vagy egy másik adatkezelő részére. Ezzel a jogával a Játékos abban az esetben élhet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

7.2.9 Az adathordozhatósághoz való jog nem jelenti azt, hogy az Adatkezelő a Játékosra vonatkozó személyes adatokat automatikusan törli, valamint nem érinti a kiadott, illetve jogosult részére továbbított személyes adat további megőrzésének idejét.

7.2.10 Tiltakozáshoz való jog: a Játékos jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

7.2.11 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatja a Játékost a jogaival összefüggő kérelmével kapcsolatban. Szükség esetén a határidő további két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelem összetettségét, a kérelmek számát. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost.

7.2.12 Amennyiben a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri.

7.2.13 Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7.2.14 A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást, valamint jelen pontban meghatározott jogait az alábbi elérhetőségek valamelyikén kezdeményezheti:
– levelezési cím: 1117 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 7.
– e-mail: info@returpack.hu

7.3. Jogérvényesítési lehetőség

7.3.1. Minden Játékos jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál vagy az illetékes bíróságnál, ha a Játékos megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az Adatvédelmi Rendelet vagy a személyes adatkezeléssel összefüggő egyéb jogszabály rendelkezéseit.

7.3.2. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

7.3.3. A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3 A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com, www.instagram.com, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5 Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6 Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit bármikor indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

8.8 Szervező a Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartja. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értékesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.

Budapest, 2021. október 11.

Returpack Korlátolt Felelősségű Társaság
Szervező